TESPİT KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN İLAN

24 Aralık 2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan uygulama Tebliği uyarınca, 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamındaki alt işveren çalışanlarının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ilgili şirketi/şirketleri bünyesinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin başvuru sonuçları aşağıda yer almaktadır. (Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonuçlarına göre ayrıca değerlendirme yapılacaktır.)

Söz konusu Tebliğin “İlan” başlıklı 35 inci maddesinin 1 inci fıkrasında; “İnceleme neticesinde şartları taşıdığı ve taşımadığı tespit edilenlerin isimleri, çalıştıkları teşkilat ve/veya birimin de belirtilmesi suretiyle müracaat ettikleri birimlerce/idarece veya idarenin şirketince ilan (internette veya idarece/idarenin şirketince belirlenecek şekilde) edilir ve bunlar yükleniciye bildirilir. Bu şekilde yapılan ilan tebliğ yerine geçer. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmaz.” denilmektedir. Bu sebeple başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Başvuru sonuçlarına itiraz 26.02.2018 - 28.02.2018 tarihleri arasında Valilik bünyesinde oluşturulan itiraz komisyonuna iletilmek üzere, Başkanlığımız İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen yapılabilecektir.

Hak sahiplerine yönelik olarak yapılacak sınavın tarihleri, Başkanlığımızın resmi internet sitesi üzerinden ayrıca duyurulacaktır.

İlgililere İlanen Tebliğ olunur.

Ara
TC Kimlik No Ad Soyad Müdürlük Tespit Komisyonu Kararı Açıklama İtiraz Usulü ve İtiraz Tarihleri